Doelstellingen & beleid

UITVOERING DOELSTELLINGEN

* Steun verlenen aan projecten in het buitenland, waarbij hulpverleners de zwervertjes ter plekke structureel helpen en bescherming bieden door hen van onderdak, voedsel en medische zorg te voorzien.
* Wij herplaatsen dieren in Nederland.
* Hulp bij sterilisatie- en castratieprojecten of educatieprogramma’s in samenwerking met de locale overheid kunnen een betere grondslag vormen om dierenleed in de toekomst te beperken.
* Hulp en advies bieden bij het (her)plaatsen van Nederlandse honden of katten, die door omstandigheden een nieuw baasje zoeken.
* De rechten van het dier en het gedachtegoed “dierenwelzijn” meer onder de aandacht brengen, door op onze website uitgebreide informatie te geven.
* Daarnaast  vindt u op onze site uitgebreide informatie over het gedrag en de gezondheid van de dieren uit het buitenland.

BELEIDSNOTA

Stichting Atlas Animal Project zet zich in tegen het leed dat (zwerf)dieren ondergaan in zowel het buitenland als wel in Nederland. Het doel is een beter bestaan en een goede toekomst voor deze dieren. Hiervoor ondersteunt Atlas Animal Project buitenlandse organisaties die zich ter plekke bezighouden met neutralisatie, educatieve, en opvang projecten.

Statutaire doelstelling:
Onze statutaire doelstelling is als volgt omschreven:
– het werven, aanschaffen, verzenden van gelden en goederen (bij voorkeur via de ANBI-status) ten behoeve van buitenlandse hulporganisaties, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, in met name landen waar dierenwelzijn in het gedrang is of komt
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin  verband houden of daartoe bevorderlijk
kunnen zijn.

Winst en saldo:
Atlas Animal Project heeft geen winstoogmerk. Het liquiditeitssaldo vloeit terug in de projecten die een diervriendelijk bestaan bevorderen.

Missie:
Een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan een bewustwordingsproces van de bewoners in landen waar het omgaan met en het houden van dieren niet voldoet aan diervriendelijke normen. Atlas Animal Project erkent dat dit een langzaam proces is en er nog een lange weg te gaan is. Hiervoor maakt Atlas Animal Project gebruik van diverse media waaronder internet en Facebook.
Daarnaast tracht Atlas Animal Project zich in te zetten op die fronten waar zwerfdieren als probleem worden ervaren, zowel op het vasteland als op eilanden.

Werkzaamheden van de stichting:
–  Zwerfdieren op laten vangen in shelters of gastgezinnen ter plaatse.
– Dieren die voor adoptie in aanmerking komen, voor laten bereiden op de reis d.m.v. vaccinaties en eisen zoals deze gesteld zijn in de regelgeving van de Nederlandse Voedsel en Waren Wet
– Begeleiden en/of organiseren van vluchten en transport die nodig zijn om dieren op hun adoptie bestemming te brengen
– Werven van gastgezinnen welke observeren, trainen en streven naar een betere gezondheid van de dieren om zo een verantwoorde herplaatsing naar een “adoptie” gezin te bewerkstelligen.
– Begeleiden van de dieren en hun gastgezinnen naar een definitieve plaatsing van de hond.
– Herplaatsing van de dieren bevorderen door adverteren van de dieren op alle beschikbare media.
– Plaatsen van de dieren bij hun definitieve adoptant. Dit wordt contractueel vastgelegd.
– Het doen van huisbezoeken om een verantwoorde plaatsing maximaal te garanderen.
– Verlenen van nazorg zo lang als het nodig is voor dier en/of adoptant.
– Begeleiden en/of herplaatsen van dieren die door omstandigheden niet langer verantwoord door de verzorger kunnen worden verzorgt
– Contacten onderhouden door het organiseren van een jaarlijks terugkerende “reünie” dag

Uitvoering:
Atlas Animal Project werkt samen met gastgezinnen of shelters in de landen waar de (zwerf)dieren verblijven. Daarnaast worden projecten gestimuleerd, en financieel ondersteund, die het doel hebben de dieren ter plekke een beter bestaan te geven. Hiertoe behoren ook neutralisatie projecten om de aanwas van nieuwe (zwerf)dieren te bestrijden. Ook educatieve projecten die het bewustzijn omtrent dierverzorging verbeteren vallen in ons beleid. Voor projecten die tot doel hebben om de dieren te vernietigen wordt gezocht naar betere alternatieven. Ander soortige hulpverzoeken worden, mits ze voldoen aan onze doelstelling, ook ondersteund.

Gelden:
De inkomsten komen voort uit;
– adopties van de dieren die worden herplaatst
– donateurs
– sponsors

Deze inkomsten worden verdeeld over;
– kosten die nodig zijn om een dier te herplaatsen
– kosten die nodig zijn om dieren een diervriendelijker bestaan te geven of dit te stimuleren
– kosten die nodig zijn om doelstellingen en beleid mogelijk te maken

Beloningssysteem:
Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd zonder een vergoeding in de vorm van loon in geld of natura.