Privacy beleid: Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei 2018

Reden
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Andere wetgeving op dit gebied is hieraan ondergeschikt gemaakt. De stichting Atlas Animal Project is verplicht zich hieraan te houden en duidelijkheid te verstrekken door middel van haar Privacy Beleid.
Het Privacy Beleid is van toepassing onze website https://www.atlasanimalproject.nl, hierna aangegeven als “website”, en op het eventuele contact dat u heeft met onze organisatie.

Beheer
De website is ondergebracht bij VWA Web professionals en is gemaakt met het programma WordPress. Met het VWA hebben wij een verwerkingscontract.

Als stichting Atlas Animal Project zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De uitvoering van het AVG, automatisering en webbeheer worden uit naam van het Atlas Animal Project bestuur verzorgd door Joop v.d. Spiegel. Indien u na het doornemen van onze Privacy beleid vragen heeft kunt u met hem contact opnemen. Zie “Bestuur en medewerkers” (klik hier)

Vanaf 25 mei 2018 kunt u uw klachten, voor zover zij niet door ons worden behandeld c.q. gehonoreerd, neerleggen bij het AVG en niet meer via het zgn. “portretrecht”. In de praktijk zullen wij echter uw protest serieus nemen en ernaar streven met u tot overeenstemming te komen.

Gegevens die worden verzameld tijdens uw web bezoek
Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan onze website worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Ze zijn uitsluitend bedoeld om de kwaliteit van de website te verbeteren.

VWA Web professionals zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Dagelijks worden er back-ups gemaakt van de gehele website. Met hen hebben we een verwerkingsovereenkomst zodat ook zij gehouden zijn aan het secuur omgaan met uw gegevens.

Atlas Animal Project hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Atlas Animal Project houdt zich in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Dit omvat de volgende punten:

-> Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
Het adopteren van één of meerdere van onze dieren;
-> De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor dit doel;
-> Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij de persoonsgegevens nodig hebben voor een ander doel als vermeldt in a;
-> Passende technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
-> Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
-> Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Het gebruik van Cookies
De website maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Atlas Animal Project de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Zo wordt er b.v. bij een volgend bezoek gekeken of de pagina die u bezoek is gewijzigd. Is dit niet het geval dan wordt de pagina van het laatste bezoek gebruikt. Ook hoef je dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen en wordt de site veel gebruiksvriendelijker. De cookies worden max. 1 jaar bewaart. Het gebruik van cookies kan worden ingesteld op de door u gebruikte webbrowser. U kunt ze daar ook verwijderen.

Atlas Animal Project maakt gebruik van MonsterInsights om statische gegevens te verkrijgen over de bezoekers van onze website. Het gebruikt hiervoor cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – *geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze website te verbeteren en te optimaliseren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om individuen te kunnen benaderen.

Disclaimer
Atlas Animal Project behoud zich het recht voor om de inhoud van de Privacy Beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. Het Privacy Beleid is voor iedereen de onze website bezoekt. Ook alle contacten en verstrekte gegevens vallen hieronder.

Verstrekking van uw gegevens aan derden
We kunnen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit wettelijk verplicht is of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om:

-> te voldoen aan de rechtsregels van de wet of te voldoen aan de juridische procedure die wordt gevoerd door Atlas Animal Project of de site;
-> om de rechten of eigendom van Atlas Animal Project en haar medewerkers te beschermen en verdedigen;

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van het doel.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-> Het verzorgen van de internetomgeving van onze website;
-> Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
-> Het uitvoeren van nazorg voor onze dieren
-> Het uitvoeren van huisbezoeken voorafgaande aan een mogelijke adoptie

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) hebben we  overeenkomsten om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Voor het overige kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen beleid
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn van de gegevens
Atlas Animal Project bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-> Alle personen die namens Atlas Animal Project van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-> We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
-> Toegang tot deze systemen is beperkt door functie en in zeer beperkte mate;
-> We *pseudonimiseren en zorgen voor de **encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
-> De website is beveiligd door een **encrypted verbinding met unieke certificaten;
-> Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
-> Alle verkregen gegevens worden bewaard in een database waarbij alle gevoelige informatie eerst wordt geencrypt voordat ze wordt opgeslagen;
-> We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

*Pseudonimiseren is een proces waarbij alle gegevens die herleidbaar zijn naar een individu worden verwijderd. B.v. het tellen van het aantal website bezoekers.

**Encryptie is een manier van verwerken waarbij iemand die niet de juiste code bezit onmogelijk kan lezen of begrijpen wat er in een bestand is opgeslagen.